+48 881 227 523 [email protected] ul. Dąbrowskiego 16/15, 35-036 Rzeszów Pn-Pt 9:00:17:00

Krajowy Rejestr Zadłużonych – cyfryzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Od 1 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1909), dalej: ustawa, która wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w związku z czym osoby, które zamierzają zainicjować tego typu sprawy zachęcam do zapoznania się z jej treścią.

Powyższa ustawa z założenia ma na celu m.in.:

  • przyśpieszenie i usprawnienie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz zwiększenie jej efektywności;
  • ujawnienie w Rejestrze szerokiego zakresu danych dotyczących toczącego się postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
  • zwiększenie stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym;
  • zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
  • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;
  • usprawnienie nadzoru wierzycieli i sędziego-komisarza nad nadzorcą sądowym, zarządcą, syndykiem.

Dane ujawniane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W Rejestrze będą ujawniane dane dotyczące:

  • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności;
  • osób fizycznych wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zakres danych ujawnianych w Rejestrze określają przepisy art. 5 – 8 ustawy.

Okres ujawniania danych.

Co istotne, z punktu widzenia dłużników dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Okres zaś przez jaki, te dane widnieją w Rejestrze szczegółowo określa art. 11 ustawy wskazując, iż jest to odpowiednio 3, 5 lub maksymalnie 10 lat.

Dodać należy, że zgodnie z art. 4 ustawy, Rejestr jest jawny, zatem każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet.

Sposób wyszukiwania oraz zamieszczania danych w Rejestrze.

Sposób wyszukiwania danych w Rejestrze reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2173), zgodnie z którym, aby wyszukać dłużnika w Rejestrze należy w wyszukiwarce wpisać jego nr PESEL, NIP, KRS lub sygnaturę akt sprawy toczącej się z jego udziałem. Z kolei sposób zamieszczania danych określa art. 9 ustawy.

Konsekwencje wprowadzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Zgodnie z ustawą akta postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych do spraw wszczętych po 1 grudnia 2021 r. prowadzone będą wyłącznie w systemie teleinformatycznym, natomiast sprawy wszczęte przed tą datą, toczyć się będą według zasad dotychczasowych. Wszystkie orzeczenia utrwalane będą w systemie teleinformatycznym. Pisma i dokumenty składane przez syndyka, nadzorcę sądowego oraz zarządcę składane będą wyłącznie za pośrednictwem systemu. Pisma procesowe oraz dokumenty będą tworzone i składane z wykorzystaniem formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości. Będzie to dotyczyło m.in. spisu i listy wierzytelności, spisu inwentarza, planów podziału.

Nie ulega wątpliwości, iż tego typu zmian w najbliższym czasie możemy się spodziewać również w postępowaniach cywilnych. Czy będą to zmiany na lepsze? Aktualnie trudno ocenić. Z pewnością pełnomocnicy będą mieli sporo pracy z prześledzeniem tychże zmian. Jedno, co możemy na obecną chwilę stwierdzić, to to że wszechobecna informatyzacja jest nieunikniona.

Krajowy Rejestr Zadłużonych znajdziecie pod linkiem: https://prs.ms.gov.pl/krz