+48 881 227 523 [email protected] ul. Dąbrowskiego 16/15, 35-036 Rzeszów Pn-Pt 9:00:17:00

Zakres usług

Adwokat Magdalena Borowiec Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań z zakresu ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych z okręgu apelacji krakowskiej oraz rzeszowskiej. Zdobyte doświadczenie w tym zakresie przekładają się na jakość świadczonych usług.

Czytaj więcej

W przedmiotowym zakresie Kancelaria oferuje:

 • ocenę aktualnej sytuacji klienta pod kątem istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (załączników, oświadczeń, etc.),
 • reprezentację klienta na każdym etapie postępowania (przed sądem, wobec wierzycieli, w kontaktach z syndykiem),
 • konsultacje na każdym etapie prowadzonej sprawy.

Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi z zakresu m.in. szkód komunikacyjnych (za szkody osobowe oraz rzeczowe), w tym tzw. regresów, czyli dochodzenia zwrotu odszkodowania od sprawców szkód (kierujących pod wpływem alkoholu, narkotyków, nieposiadających uprawnień, sprawców, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia), z zakresu szkód osobowych (np. z tytułu poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, potknięcia na chodniku, ulicy, placu), szkód powstałych w szkolnictwie, w gospodarstwie rolnym, w mieniu.

Czytaj więcej
Adwokat Magdalena Borowiec Odszkodowania

Poza tym, Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za błędy medyczne oraz z tytułu zdarzeń medycznych.

W powyższym zakresie Kancelaria oferuje:

 • reprezentację klienta na etapie przedsądowej likwidacji szkody (analiza dokumentacji, oszacowanie wartości szkody, uszczerbku na zdrowiu, zgłoszenie szkody, zakwestionowanie decyzji ubezpieczyciela, kontakt z ubezpieczycielem),
 • reprezentację klienta w postępowaniu sądowym (przygotowywanie pism procesowych, udział w rozprawach oraz innych czynnościach procesowych),
 • konsultacje na każdym etapie postępowania.
Adwokat Magdalena Borowiec Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii jest analiza umów kredytowych, w których wysokość świadczenia została wyrażona w walucie franka szwajcarskiego (tzw. kredyty frankowe). Specjalizacja ta na rynku usług prawniczych jest stosunkowo nową dziedziną, w związku z czym, w prowadzeniu tego typu spraw główną rolę odgrywa posiadane w tej materii doświadczenie.

Adwokat Magdalena Borowiec sprawami kredytów frankowych zajmuje się od kilku lat, występując w sprawach frankowiczów przed sądami w Krakowie, Warszawie oraz Rzeszowie.

Czytaj więcej

W przedmiotowym zakresie oferta Kancelarii zawiera:

 • analizę umów kredytowych indeksowanych oraz denominowanych do waluty franka szwajcarskiego (CHF) pod kątem istnienia w ich treści klauzul niedozwolonych, a tym samym podstaw do wystąpienia z roszczeniem unieważnienia lub odfrankowienia umowy,
 • reprezentację klienta w postępowaniu sądowym wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych w sprawie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia,
 • konsultacje na każdym etapie prowadzonej sprawy.

Prawo cywilne

Kancelaria w swojej ofercie posiada szeroki zakres usług z zakresu prawa cywilnego, które obejmują prowadzenie m.in. spraw o zapłatę, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, stwierdzenia nabycia nieruchomości/ruchomości w drodze zasiedzenia, stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze uwłaszczenia, ustanowienie służebności, ochronę prawa własności, ochronę posiadania, sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku, o dział spadku, o zapłatę zachowku, etc.

Czytaj więcej
Adwokat Magdalena Borowiec Prawo cywilne

W tym zakresie Kancelaria oferuje:

 • analizę dokumentacji wraz z przygotowaniem pism na etapie przesądowych (wystosowanie listu adwokackiego, odpowiedzi na list adwokacki lub wezwanie),
 • reprezentację klienta w postępowaniu sądowym, postępowaniu zabezpieczającym poprzedzającym postępowanie sądowe oraz w postępowaniu egzekucyjnym, wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, oraz udział w czynnościach procesowych,
 • konsultacje prawne na każdym etapie prowadzonej sprawy.
Adwokat Magdalena Borowiec Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Jedną z najbardziej popularnych dziedzin prawa jest prawo rodzinne. W tym zakresie Kancelaria świadczy usługi w zakresie prowadzenia następujących spraw: o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów (także opieki naprzemiennej), ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, sprawy o przysposobienie, opiekę, kuratelę.

Czytaj więcej

Kancelaria oferuje:

 • analizę dokumentacji wraz z przygotowaniem pism na etapie przesądowych (wystosowanie listu adwokackiego, odpowiedzi na list adwokacki lub wezwanie),
 • reprezentację klienta w postępowaniu sądowym, postępowaniu zabezpieczającym poprzedzającym postępowanie sądowe oraz w postępowaniu egzekucyjnym, wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, oraz udział w czynnościach procesowych,
 • konsultacje prawne na każdym etapie prowadzonej sprawy.

Prawo administracyjne

Obszerność przedmiotowej dziedziny prawa, w tym konieczność znajomości szeregu ustaw sprawia, iż prowadzenie spraw z jej zakresu wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej, którą adwokat Magdalena Borowiec zdobyła w ramach zatrudnienia w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz podczas obsługi świadczonej na rzecz jednostek administracyjnych z terenów województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej
Adwokat Magdalena Borowiec Prawo administracyjne

W związku z powyższym Kancelaria oferuje:

 • analizę rozstrzygnięć organów administracyjnych (decyzji, postanowień, zarządzeń) w zakresie ich zgodności z prawem oraz legalności, 
 • reprezentację klienta w postępowaniu przed organami administracyjnymi oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych pism, w tym środków zaskarżenia (odwołań, zażaleń, sprzeciwów, skarg), udział w rozprawach oraz przeprowadzanych w sprawie czynnościach, 
 • konsultacje prawne na każdym etapie prowadzonej sprawy.