+48 881 227 523 [email protected] ul. Dąbrowskiego 16/15, 35-036 Rzeszów Pn-Pt 9:00:17:00

Blog

Spadek – sposoby i formy nabycia, a także dokumenty konieczne do zainicjowania postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku.

Sposoby nabycia spadku. Nabycie spadku po osobie zmarłej może nastąpić w wyniku wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub poprzez sporządzenie u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Postępowanie sądowe inicjowane jest wnioskiem o stwierdzenie nabycia praw do spadku, w którym należy podać dane dotyczące osoby zmarłej (datę oraz miejsce zgonu), osoby uprawnione …

Czytaj dalej

Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy wygasa zobowiązanie alimentacyjne względem dorosłego dziecka? Czy jeśli dziecko pracuje rodzic też musi płacić alimenty?

Alimenty to świadczenie okresowe łożone na rzecz osoby, która nie może uzyskać środków utrzymania własnymi siłami. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres natomiast świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych …

Czytaj dalej

Alimenty wstecz a roszczenie regresowe.

Alimenty wstecz – kiedy i za jaki okres? Alimenty wstecz jak sama nazwa wskazuje dotyczą okresu poprzedzającego wytoczenie powództwa o alimenty, w sytuacji gdy istnieją niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem uprawnionego do alimentów. Możliwość dochodzenia alimentów wstecz reguluje przepis art. 137 § 2 k.r.o., na mocy którego niezaspokojone potrzeby …

Czytaj dalej

Krajowy Rejestr Zadłużonych – cyfryzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Od 1 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1909), dalej: ustawa, która wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w związku z czym osoby, które zamierzają zainicjować tego typu sprawy zachęcam do zapoznania się z jej treścią. Powyższa …

Czytaj dalej

Umowy o zamówienie publiczne a COVID -19 – naliczanie kar dla wykonawców w okresie pandemii.

Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy przy zawieraniu umowy o zamówienie publiczne zapominają o uregulowaniach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), dalej: ustawa o COVID-19. Tymczasem, …

Czytaj dalej

Upadłość – szansą na oddłużenie

Upadłość - szansą na oddłużenie Sprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie należą do najłatwiejszych. Praktykujący w tej dziedzinie adwokat wie, że prowadzenie sprawy o ogłoszenie upadłości wymaga znajomości nie tylko przepisów ustawy - Prawo upadłościowe, ale również posiadanie doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw. Postępowanie upadłościowe jest bowiem jednym z najbardziej formalnych postępowań. Mnogość załączników składanych wraz z wnioskiem, oświadczeń, dokumentów, to tylko namiastka wymogów, jakie musi spełnić osoba wnioskująca o ogłoszenie upadłości. Same przesłanki ogłoszenia upadłości również stanowią nie lada wyzwanie, aczkolwiek obecnie, według przepisów obowiązujących od dnia 24 marca 2020 r., sąd na wstępnym etapie badania wniosku analizuje tylko stan niewypłacalności dłużnika, o którym stanowi przepis art. 11 ust. 1 pr. up. Badanie zaś przesłanek negatywnych zostało przeniesione do etapu po likwidacji majątku upadłego. Okoliczność, iż dłużnik doprowadził do powstania zadłużenia, z uwagi na chorobę alkoholową, hazard, uzależnienie od narkotyków może na pierwszy rzut oka negatywnie oddziaływać na sytuację dłużnika. Jeśli natomiast dokonamy głębszej analizy przedstawionej przez niego sytuacji związanej z powstaniem stanu niewypłacalności, może się okazać, iż ma on spore szanse na pozytywne zakończenie postępowania. Niemal bowiem w każdym przypadku sąd ma możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z uwagi na względy słuszności i względy humanitarne. Przykładowo, wykładni tych przesłanek dokonał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt: VIII Gz 69/15, w którym wskazał, że chodzi tutaj o sytuacje, „gdy niewypłacalność była skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym (np. kalectwa, choroby, niezawinionej utraty źródeł zarobkowania i obiektywnej niemożność powrotu do poprzedniego stanu), a także gdy przemawiają za tym silne argumenty o charakterze społecznym, słusznościowym czy humanitarnym – wynikające przede wszystkim z aktualnej sytuacji konsumenta”. Powyższe prowadzi do większej możliwości rozważania przez sądy indywidualnych okoliczności każdej sprawy. Przy tym wyjątkowość sytuacji dłużnika jest jedną z podstawowych, koniecznych przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która aktualnie umożliwia ogłoszenie upadłości nawet w sytuacjach, w których sąd co do zasady jest obowiązany do oddalenia wniosku. Jedną z ciekawszy spraw, jakie przeprowadziłam w swojej praktyce była ta, w której doprowadziłam do ogłoszenia upadłości dłużnika, który w wyniku choroby alkoholowej zaciągnął szereg zobowiązań, których nie był w stanie spłacić. Wszelkie zarobione przez siebie pieniądze w większości przeznaczał na alkohol. Spłat na poczet wierzycieli wprawdzie dokonywał, jednak stanowiły one kroplę w morzu narastającego zadłużenia. Sytuacja rodzinna zmusiła go w końcu do podjęcia walki z nałogiem. Po kilku latach terapii stanął wreszcie na nogi. Z każdym kolejnym dniem dowiadywał się o wszczynanych przeciwko niemu postępowaniach. Z trudem udało mu się znaleźć pracę za najniższą krajową. Po pokryciu podstawowych wydatków związanych ze swoim comiesięcznym utrzymaniem, a także po odliczeniu kwoty przekazywanej na poczet utrzymania swojej małoletniej córki, miesięcznie był w stanie przekazywać na rzecz wierzycieli zaledwie symboliczne kwoty. Wobec czego, zadłużenie ciągle rosło, a on nie miał możliwości na spłatę swoich zobowiązań. Po wydaniu przez sąd postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, otworzyły się przed nim nowe możliwości. Pojawiła się realna szansa na umorzenie zobowiązań.

Sprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie należą do najłatwiejszych. Praktykujący w tej dziedzinie adwokat wie, że prowadzenie sprawy o ogłoszenie upadłości wymaga znajomości nie tylko przepisów ustawy – Prawo upadłościowe, ale również posiadanie doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw. Postępowanie upadłościowe jest bowiem jednym z najbardziej formalnych postępowań. Mnogość załączników składanych wraz z wnioskiem, oświadczeń, dokumentów, to tylko namiastka wymogów, …

Czytaj dalej

„Uprawdopodobnienie roszczenia” w sprawach o udzielenie zabezpieczenia płatności rat alimentacyjnych orzekanych na podstawie art. 730 § 1 k.p.c. w zw. z art. 753 k.p.c.

Uprawdopodobnienie roszczenia

Sprawy o zapłatę alimentów od wielu lat dominują na wokandach w sądach rodzinnych. Są to sprawy wytaczane zarówno przez małoletnich reprezentowanych przez matki, jak i dorosłe już dzieci dochodzące alimentów od swoich rodziców. Generalnie zasadą jest, że zobowiązanymi do alimentacji po rozpadzie związku małżeńskiego są ojcowie. Dzieci bowiem zazwyczaj pozostają przy swoich matkach, w związku z tym ciężar materialnego …

Czytaj dalej

Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości

Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości Posiadasz nieruchomość, którą traktujesz jak własną, a w stosunku do której nie przysługuje ci żaden tytuł prawny? Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź jak możesz uregulować swoją sytuację. Stosownie do art. 172 k.c. do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: samoistnego i nieprzerwanego posiadania oraz upływu ustawowego terminu. Posiadanie w znaczeniu, jakie nadają temu pojęciu przepisy Kodeksu cywilnego, jest faktycznym władztwem nad rzeczą. Posiadanie samoistne, właścicielskie, polega na faktycznym wykonywaniu tych uprawnień, które składają się na treść prawa własności. Posiadacz włada rzeczą samodzielnie, bezpośrednio lub pośrednio, we własnym imieniu i z reguły we własnym interesie. Sąd Najwyższy wskazał, że cecha samoistnego posiadania wyraża się w występowaniu po stronie posiadacza faktycznej możliwości władania rzeczą w sposób, do jakiego uprawniony jest właściciel (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1986r., sygn. akt III CRN 60/86, OSN 1987, Nr 9, poz. 138). Posiadanie występuje przy równoczesnym istnieniu elementu fizycznego władania rzeczą (np. zatrzymanie, używanie, korzystanie itp.) oraz czynnika psychicznego – zamiaru władania rzeczą dla siebie jak właściciel, co ma szczególne znaczenie w przypadku posiadania „bezprawnego”. Bo nawet bezprawne wejście w posiadanie i realizowanie władztwa nad rzeczą dla siebie, jak właściciel jest już posiadaniem samoistnym. Zatem, zamiar władania rzeczą „dla siebie” rozstrzyga o posiadaniu w rozumieniu art. 336 k.c. Decyduje więc wewnętrzna wola, którą należy uszanować. Z tym, że aby to było możliwe, posiadacz winien na zewnątrz zamanifestować władanie rzeczą dla siebie. Jednocześnie podnieść należy, że posiadania samoistnego nie wyłącza świadomość posiadacza, iż nie jest on właścicielem, jeżeli chce posiadać rzecz i posiada ją tak, jakby był jej właścicielem. Posiadacz bowiem może nabyć własność rzeczy przez zasiedzenie, nawet jeżeli przez cały czas posiadania wiedział, że wykonywane prawo mu nie przysługuje (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1997r., sygn. akt III CKN 79/97, nie publ. z dnia 28 kwietnia 1999r. I CKN 430/98, OSNC 1999/11/198). Wówczas bowiem mamy do czynienia z tzw. posiadaniem w złej wierze. Wobec czego, niezbędnym do stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie jest ustalenie, czy wnioskodawca rzeczywiście posiada nieruchomość, czy to posiadanie ma przymiot posiadania charakterystycznego dla władztwa właściciela oraz czy upłynął oznaczony w ustawie czas (20 lub 30 lat), aby skuteczne zasiedzenie miało miejsce. Powyższe okoliczności w postępowaniu przed sądem wymagają udowodnienia, poprzez przedstawienie stosownych dokumentów (np. potwierdzenia uiszczania podatku od przedmiotowej nieruchomości, faktur lub rachunków związanych z wykonywaniem na nieruchomości remontów), oraz/lub powołaniu świadków, którzy je potwierdzą (np. sąsiadów, rodzinę). Od wyników postępowania dowodowego zależy bowiem czy sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości. Wobec czego, jeśli nosisz się z myślą o wszczęciu tego typu postępowania musisz w pierwszej kolejności zastanowić się, jakie dowody powołasz przed sądem, żeby dowieść swoich racji, czyli tego, że posiadasz nieruchomość, tak jakbyś był jej właścicielem oraz okresu przez jaki posiadasz daną nieruchomość. Nieprzemyślane lub zbyt pochopne wszczęcie postępowania może skutkować jego oddaleniem. Przed podjęciem decyzji warto zatem skonsultować swoją sprawę z prawnikiem, po to, żeby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przedwczesnym zainicjowaniem postępowania.

Posiadasz nieruchomość, którą traktujesz jak własną, a w stosunku do której nie przysługuje ci żaden tytuł prawny? Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź jak możesz uregulować swoją sytuację. Stosownie do art. 172 k.c. do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: samoistnego i nieprzerwanego posiadania oraz upływu ustawowego terminu. Posiadanie w znaczeniu, jakie …

Czytaj dalej

Wniosek o udostępnienie akt sprawy administracyjnej a epidemia koronawirusa

Wniosek o udostępnienie akt sprawy administracyjnej a epidemia koronawirusa.

Od 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje w Polsce stan epidemii, który m.in. ogranicza funkcjonowanie niektórych urzędów, zwłaszcza w zakresie bezpośredniej obsługi petentów, co z kolei w większości przypadków oznacza brak możliwości zapoznania się przez stronę z aktami prowadzonej z jej udziałem sprawy w siedzibie organu. Jak zatem w obecnej sytuacji strona postępowania administracyjnego może zrealizować przysługujące …

Czytaj dalej

Upadłość po zmianach obowiązujących od dnia 24 marca 2020 r.

W ostatnim czasie liczba postępowań upadłościowych, w tym dotyczących osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ciągle wzrasta. Zapewne po części jest to wynikiem panującej już prawie rok pandemii, jednak sporą tego zasługą jest również coraz większa popularyzacja tego typu postępowań. Tym samym, celem usprawnienia funkcjonujących regulacji oraz wprowadzenia alternatywnych sposobów rozwiązania …

Czytaj dalej