+48 881 227 523 [email protected] ul. Dąbrowskiego 16/15, 35-036 Rzeszów Pn-Pt 9:00:17:00

Blog

Upadek na chodniku – od kogo dochodzić odszkodowania?

Upadek na chodniku – od kogo dochodzić odszkodowania? Zima to czas, kiedy z uwagi na mało sprzyjające warunki atmosferyczne często dochodzi do różnego rodzaju wypadków, w tym upadków na oblodzonej nawierzchni. Konsekwencje tego typu zdarzeń niekiedy mogą być bardziej dotkliwe niż tylko kilka siniaków. Wtedy właśnie rodzi się pytanie: Kto jest odpowiedzialny za powstałe zdarzenie?, a w związku z tym: Do kogo poszkodowany powinien kierować swoje ewentualne roszczenia? Celem udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe pytania należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W świetle bowiem art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. W oparciu o powyższe, wskazać należy, iż to właściciel nieruchomości, do której przylega chodnik, na którym doszło do upadku zobligowany jest w zależności od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych do odpowiedniego jego uprzątnięcia, co w okresie zimowym oznacza jego odśnieżenie, usunięcie lodu i posypanie. Brak takowych działań będzie natomiast skutkował ponoszeniem przez niego odpowiedzialności z tytułu powstałej na skutek upadku szkody i/lub krzywdy. Kiedy jednak właściciel nieruchomości, do której przylega chodnik nie będzie odpowiadał za brak należytego dbania o stan chodnika? Przykładowo w sytuacji, gdy do naruszenia przez niego obowiązków ustawowych doszło, z uwagi na szczególne okoliczności, chociażby dotyczące jego stanu zdrowia (choroba nowotworowa, niepełnosprawność), które obiektywnie uniemożliwiają przypisanie mu z tego tytułu winy. Postawienie właścicielowi zarzutu niedopełnienia obowiązków byłoby wówczas nadużyciem prawa, które nie powinno korzystać z ochrony. Takie m.in. stanowisko zaprezentował w jednym z wydanych orzeczeń Sąd Rejonowy w Rzeszowie. W obliczu powyższego, pojawia się po raz wtóry pytanie o podmiot, któremu będzie można takową odpowiedzialność przypisać. W tym zaś względzie z pomocą przychodzi dość bogate orzecznictwo, które wskazuje, iż nadzór nad wykonaniem obowiązków obciążających właściciela w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu chodnika sprawuje wójt, burmistrz, prezydent miasta, który w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 – 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku, która podlega egzekucji. Tym samym, jeżeli gmina nie wykonała lub nienależycie wykonała swoje obowiązki w zakresie nadzoru, to ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną z tego tytułu szkodę. Tym samym, od okoliczności dotyczących stanu faktycznego danej sprawy zależy, kto będzie odpowiedzialny za zaistniałe zdarzenia, jak również zobowiązany do wypłaty należnego poszkodowanemu odszkodowania.

Zima to czas, kiedy z uwagi na mało sprzyjające warunki atmosferyczne często dochodzi do różnego rodzaju wypadków, w tym upadków na oblodzonej nawierzchni.  Konsekwencje tego typu zdarzeń niekiedy mogą być bardziej dotkliwe niż tylko kilka siniaków. Wtedy właśnie rodzi się pytanie: Kto jest odpowiedzialny za powstałe zdarzenie?, a w związku z tym: Do kogo poszkodowany powinien kierować …

Czytaj dalej

Podział majątku wspólnego a kredyt hipoteczny

Podział majątku wspólnego a kredyt hipoteczny

Okoliczność, iż małżonkowie postanowili rozwiązać swoje małżeństwo przez orzeczenie rozwodu z reguły nie kończy definitywnie ich spraw, które wymagają rozstrzygnięcia przez sąd. Pozostaje bowiem jeszcze kwestia podziału ich wspólnego majątku, którego dorobili się w trakcie trwania związku małżeńskiego, chodzi tutaj zarówno o nieruchomości (dom, mieszkanie, działka), wszelkiego rodzaju ruchomości (samochody, sprzęty AGD, …

Czytaj dalej

Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego a regres ubezpieczeniowy

Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego a regres ubezpieczeniowy

Posiadając pojazd mechaniczny jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej, zwanej w skrócie ubezpieczenie OC pojazdu. Dzięki temu w razie zaistnienia szkody możemy dochodzić należnego nam z tego tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel po likwidacji zgłoszonej mu szkody, a następnie po wypłacie odszkodowania ma w pewnych sytuacjach roszczenie do sprawcy szkody (ubezpieczonego) o zwrot wypłaconej kwoty, …

Czytaj dalej

Odfrankowienie czy unieważnienie umowy kredytu denominowanej lub indeksowanej do waluty franka szwajcarskiego (CHF)?

Odfrankowienie czy unieważnienie umowy kredytu denominowanej lub indeksowanej do waluty franka szwajcarskiego (CHF)?

W latach 2004–2009 dużą popularnością cieszyły się kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do waluty franka szwajcarskiego (CHF), zawierane pomiędzy konsumentami a bankami, przez wzgląd na niższą i stabilniejszą stopę procentową stawki LIBOR od stopy procentowej stawki WIBOR, przy takiej samej wartości nominalnej kredytu. Tym samym, wysokość należnych rat kredytowych przy kredytach frankowych …

Czytaj dalej