+48 881 227 523 [email protected] ul. Dąbrowskiego 16/15, 35-036 Rzeszów Pn-Pt 9:00:17:00

Upadłość – szansą na oddłużenie

Sprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie należą do najłatwiejszych. Praktykujący w tej dziedzinie adwokat wie, że prowadzenie sprawy o ogłoszenie upadłości wymaga znajomości nie tylko przepisów ustawy – Prawo upadłościowe, ale również posiadanie doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw. Postępowanie upadłościowe jest bowiem jednym z najbardziej formalnych postępowań. Mnogość załączników składanych wraz z wnioskiem, oświadczeń, dokumentów, to tylko namiastka wymogów, jakie musi spełnić osoba wnioskująca o ogłoszenie upadłości.

Same przesłanki ogłoszenia upadłości również stanowią nie lada wyzwanie, aczkolwiek obecnie, według przepisów obowiązujących od dnia 24 marca 2020 r., sąd na wstępnym etapie badania wniosku analizuje tylko stan niewypłacalności dłużnika, o którym stanowi przepis art. 11 ust. 1 pr. up. Badanie zaś przesłanek negatywnych zostało przeniesione do etapu po likwidacji majątku upadłego.

Okoliczność, iż dłużnik doprowadził do powstania zadłużenia, z uwagi na chorobę alkoholową, hazard, uzależnienie od narkotyków może na pierwszy rzut oka negatywnie oddziaływać na sytuację dłużnika. Jeśli natomiast dokonamy głębszej analizy przedstawionej przez niego sytuacji związanej z powstaniem stanu niewypłacalności, może się okazać, iż ma on spore szanse na pozytywne zakończenie postępowania. Niemal bowiem w każdym przypadku sąd ma możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z uwagi na względy słuszności i względy humanitarne. Przykładowo, wykładni tych przesłanek dokonał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt: VIII Gz 69/15, w którym wskazał, że chodzi tutaj o sytuacje, „gdy niewypłacalność była skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym (np. kalectwa, choroby, niezawinionej utraty źródeł zarobkowania i obiektywnej niemożność powrotu do poprzedniego stanu), a także gdy przemawiają za tym silne argumenty o charakterze społecznym, słusznościowym czy humanitarnym – wynikające przede wszystkim z aktualnej sytuacji konsumenta”.

Powyższe prowadzi do większej możliwości rozważania przez sądy indywidualnych okoliczności każdej sprawy. Przy tym wyjątkowość sytuacji dłużnika jest jedną z podstawowych, koniecznych przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która aktualnie umożliwia ogłoszenie upadłości nawet w sytuacjach, w których sąd co do zasady jest obowiązany do oddalenia wniosku.

Jedną z ciekawszy spraw, jakie przeprowadziłam w swojej praktyce była ta, w której doprowadziłam do ogłoszenia upadłości dłużnika, który w wyniku choroby alkoholowej zaciągnął szereg zobowiązań, których nie był w stanie spłacić. Wszelkie zarobione przez siebie pieniądze w większości przeznaczał na alkohol. Spłat na poczet wierzycieli wprawdzie dokonywał, jednak stanowiły one kroplę w morzu narastającego zadłużenia. Sytuacja rodzinna zmusiła go w końcu do podjęcia walki z nałogiem. Po kilku latach terapii stanął wreszcie na nogi. Z każdym kolejnym dniem dowiadywał się o wszczynanych przeciwko niemu postępowaniach. Z trudem udało mu się znaleźć pracę za najniższą krajową. Po pokryciu podstawowych wydatków związanych ze swoim comiesięcznym utrzymaniem, a także po odliczeniu kwoty przekazywanej na poczet utrzymania swojej małoletniej córki, miesięcznie był w stanie przekazywać na rzecz wierzycieli zaledwie symboliczne kwoty. Wobec czego, zadłużenie ciągle rosło, a on nie miał możliwości na spłatę swoich zobowiązań. Po wydaniu przez sąd postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, otworzyły się przed nim nowe możliwości. Pojawiła się realna szansa na umorzenie zobowiązań.