Kancelaria w swojej ofercie posiada szeroki zakres usług z zakresu prawa cywilnego, które obejmują prowadzenie m.in. spraw o zapłatę, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, stwierdzenia nabycia nieruchomości/ruchomości w drodze zasiedzenia, stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze uwłaszczenia, ustanowienie służebności, ochronę prawa własności, ochronę posiadania, sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku, o dział spadku, o zapłatę zachowku, etc.

W tym zakresie Kancelaria oferuje:

  • analizę dokumentacji wraz z przygotowaniem pism na etapie przesądowych (wystosowanie listu adwokackiego, odpowiedzi na list adwokacki lub wezwanie),
  • reprezentację klienta w postępowaniu sądowym, postępowaniu zabezpieczającym poprzedzającym postępowanie sądowe oraz w postępowaniu egzekucyjnym, wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, oraz udział w czynnościach procesowych,
  • konsultacje prawne na każdym etapie prowadzonej sprawy.