Obszerność przedmiotowej dziedziny prawa, w tym konieczność znajomości szeregu ustaw sprawia, iż prowadzenie spraw z jej zakresu wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej, którą adwokat Magdalena Borowiec zdobyła w ramach zatrudnienia w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz podczas obsługi świadczonej na rzecz jednostek administracyjnych z terenów województwa podkarpackiego.

W związku z powyższym Kancelaria oferuje:

  • analizę rozstrzygnięć organów administracyjnych (decyzji, postanowień, zarządzeń) w zakresie ich zgodności z prawem oraz legalności,
  • reprezentację klienta w postępowaniu przed organami administracyjnymi oraz wpostępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych pism, w tym środków zaskarżenia (odwołań, zażaleń, sprzeciwów, skarg), udział w rozprawach oraz przeprowadzanych w sprawie czynnościach,
  • konsultacje prawne na każdym etapie prowadzonej sprawy.